http://www.definancielehuisarts.nl/forum/De Financiele Huisarts

De Financiele Huisarts

Registreren voor deze site

Rekensom Verplicht!
Wat is de som van: 9 + 9    
Wachtwoord sterkte
Je wachtwoord moet minstens 6 karakters lang zijn. Om je wachtwoord sterker te maken, gebruik hoofdletters en kleine letters, cijfers en de volgende symbolen !@#$%^&*()


De Financiële Huisarts besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Mocht dit het geval zijn, dan aanvaardt De Financiële Huisarts geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan De Financiële Huisarts geen aansprakelijkheid aanvaarden voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertragingen in de informatieverstrekking middels de website van De Financiële Huisarts of anderszins langs elektronische weg. De Financiële Huisarts kan niet garanderen dat de op de site vermelde hyperlinks nog juist zullen zijn wanneer u deze bekijkt. De Financiële Huisarts aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar via een hyperlink of anderszins wordt verwezen. De Financiële Huisarts garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Daarom kan De Financiële Huisarts geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Op overeenkomsten met De Financiële Huisarts zijn de bepalingen van de algemene voorwaarden van ProPar Financiële Diensten van toepassing. Deze algemene voorwaarden kunt u desgewenst opvragen bij De Financiële Huisarts. Voor de exacte omschrijving van de dekkingen van de op de website genoemde financiële producten verwijzen wij naar de van toepassing zijnde voorwaarden van de leverancier van betreffende product.


De Financiële Huisarts respecteert uw privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. De Financiële Huisarts biedt diensten aan op financieel gebied: gebruik van website, software en advies- en bemiddelingswerkzaamheden op het gebied van onder andere levensverzekeringen, schadeverzekeringen, inkomensverzekeringen, pensioenen, spaar- en beleggingsproducten en hypotheken. Ons privacybeleid Persoonsgegevens worden binnen De Financiële Huisarts verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt? Bij de aanvraag van een lidmaatschap van de community vragen wij u om persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Uiteraard worden gegevens verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Bijzondere persoonsgegevens Soms hebben wij vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens betreffende de gezondheid bij de aanvraag van sommige financiële diensten, zoals een levensverzekering. Als wij daarnaast gegevens van een arts nodig hebben, dan zal altijd eerst uw toestemming worden gevraagd. Wij moeten dan aan u aangeven waarom wij deze informatie nodig hebben en welke gegevens het betreft. Een ander voorbeeld betreft strafrechtelijke gegevens. Bij sommige overeenkomsten kan worden gevraagd naar het eventuele strafrechtelijke verleden. Wij zullen alleen vragen naar strafrechtelijke gegevens over de afgelopen 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag van een financiële dienst. Het gebruik van deze site Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden om de gebruikersvriendelijkheid van onze site te bevorderen. Het is ook mogelijk dat kleine tekstbestanden naar uw computer worden gestuurd ter vergemakkelijking van de communicatie via het elektronische communicatienetwerk. Internetsites van derden Op de internetsites van De Financiële Huisarts kunt u hyperlinks naar andere websites van derden aantreffen. Deze pagina is daarop niet van toepassing. De Financiële Huisarts draagt ook geen enkele verantwoordelijkheid van de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, het privacystatement van de site die u bezoekt. Nieuwe ontwikkelingen De teksten van deze site en dus ook van deze pagina kunnen door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze pagina met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt. Vragen Indien u vragen heeft over uw privacybescherming kunt u contact met ons opnemen.

Registratiebevestiging zal per e-mail worden verzonden.


← Terug naar De Financiele Huisarts